طرز تفکر سرمایه گذاران موفق به چه صورت است؟

طرز تفکر سرمایه گذاران موفق به چه صورت است؟

طرز تفکر سرمایه گذاران موفق به چه صورت است؟

سرفصل‌های این مقاله۱-حس پیروزی را در درون خود تقویت کنید۲-از بازار انتظار رشد نداشته باشید،شما هستید که باید با بازار هم جهت باشید۳-ذهنیت خود را با عملکرد خود هم جهت کنیدتوصیه آخر به همهتوصیه آخر به نخبگان بورسبه نظر شما تفاوت بین سرمایه گذاران موفق و سایرین در چه چیزی است؟ آیا آنها قابلیت ها […]

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;